فارسیEnglishفرانسه

برنامه و وظایف اعضای انجمن اولیا و مربیان مدرسه

 دانش آموزان در هر مقطع تحصیلی دوست دارند والدین آن ها از وضعیت تحصیلی شان آگاه شوند و با مربیان مدرسه ارتباط مناسبی داشته باشند . ارتباط منظم والدین با مربیان مدرسه اطمینان خاطری دلنشین به دانش آموز میدهد و باعث می شود تا او خانه و مدرسه را جدا از هم نبیند و این سبب شناسائی بیشتر اولیا با نقاط قوت و ضعف عزیزانشان می شود .

 حضور والدین در جلسات اولیا و مربیان و جلــــسات آموزش خانواده به دانش آموز اطمینان می دهد که والدین او به وضعیت تحصیلی و در نهایت به موفقیت تحصیلی او اهمــیّت می دهند.

 والدین موظفند با ارتباطی مناسب بین تک تک خانواده و مدرســــه هماهنگی ایجاد نمایند تا بر وضعیت رفتاری فرزندان اثرات مثبــــت داشته باشد .

 تعهد والدین نســــبت به فرزندان محــدود به صرف هزینـه برای او نمی شود بلکه این تعهد باید با حضور موثر و مستمر والدین درعرصه های مختلف زندگی فرزند از جمله زندگی اجتماعی و تحصــــیلی او مشاهده گردد.

 هیچ گاه به بهانه کار وگرفتاری از مسئولیـــت پدر و مادر بودن شانه خالی نکنید تا رفتار متعهدانه شما درس عمــــلی برای فرزندان شما باشد .

 از پدران و مادران انتظار داریم هماهــــنگ با آموزش های اخلاقی و اعتقادی مدرسه عمل کنند. در صورت تضـــاد و دوگانگی با مدرسه فرزندان خود را دچار سردرگمی می کنند