فارسیEnglishفرانسه

اعضاء انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی 99-98

اسامی اعضاء انجمن اولیاء و مربیان

 دبیرستان دخترانه امام امیرالمومنین(ع)

سال تحصیلی 99-98

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

1

آقای باقرنیا – رئیس انجمن

09132666842

2

آقای داوری پناه- نایب رئیس

09131170428

3

خانم لک- رابط انجمن

09132298498

4

خانم ادیب- عضو انجمن

09133006746

5

آقای سرشوق- عضو انجمن

09131151803