فارسیEnglishفرانسه

جلسات مشاوره اولیا

 در این جلسات مشاور ضمن اطلاعرسانی به اولیا در رابطه با وضعیت تحصیلی فرزندانشان، به آموزش آنها جهت هماهنگی و همراهی با فرزندان در راستای کسب نتیجه بهینه میپردازند که از جمله این موارد آموزشی میتوان به درک شرایط روحی و روانی فرزندان، حذف عوامل محیطی زائد واسترس زا از محیط خانواده، پیگیری، تشویق و ایجاد انگیزه در فرزندان اشاره نمود.