فارسیEnglishفرانسه

جلسات مشاوره و آموزش گروهی

 اهم مـطالبی که در جـلسات مشاوره و آموزش گروهی به دانشآموزان آموخته میشود به شـرح ذیل است:

  •     روشهای مطالعهی اثر بخش و مفهومی
  •    روشهای مدیریت حافظه و تندخوانی
  •    روشهای مطالعه و پاسخگویی برای ریلکسیشن سؤالات چندگزینهای (تستی)
  •    ریلکسیشن و تنآرامی
  •  غلبه بر اضطراب امتحان
  •  آشنایی با رشتههای دبیرستانی
  •  آشنایی با رشتههای دانشگاهی
  • مدیریت زمان، هدفگذاری و برنامهریزی