فارسیEnglishفرانسه

مشاوره دبیرستان

 همراهی یک سیستم مشاوره و هدایت تحصیلی مجرب میتواند اثربخشی تلاشهای اجرایی و آموزشی را چندین برابر نماید. هـر دانـشآموز در زمـان آغاز تحصیـل نیازمند یک مشاور و برنامهریز تحصیلی در کنار خود می باشد تا کلیه بـرنامههـای مطالعاتی خود را تحت نظر وی اجرا نماید. مشاوره دبیرستان امیرالمومنین(ع) در دو قالب جلسات مشاوره و برنامهریزی فردی و مشاوره و آموزش گروهی علاوه بر آموزش مهارتهای شناختی و فراشناختی به کلیه دانشآموزان، بهصورت انفرادی نسبت به برنامهریزی و آموزش مهارتهای برنامهریزی به هر دانشآموز اقدام مینمایند. همچنین راهکارهایی را به منـظور رفع موانع و مشکلات یادگیـری برای هردانشآموز خاص بکار میبندد.

 

مشاور دبیرستان  : سرکار خانم راتبی

ساعات حضور مشاور در دبیرستان جهت مشاوره

شنبه ها  و  سه شنبه ها  ساعت   8:30    الی  13